Conference

Article
Bio-oils from Corn cob: I. Effects of Nitrogen, Carbon Dioxide, and Water II. Copyrolysis of Corn Cob and Heavy Oils
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
Class
ชาติ
Date
20 - 21 ตุลาคม 2008
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-