Conference

Article
อิทธิพลของระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นบางชนิด
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”
Class
ชาติ
Date
26 - 30 พฤษภาคม 2008
Location
โรงแรมอัมรินทร์ลากูน พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ผลบางชนิด

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วารสารเคหการเกษตร การใช้ประโยชน์ :ในบทความทางวิชาการ เรื่อง : การปลูกไพลเพิ่มรายได้ ในแปลงไม้ผลและไม้ยืนต้น. วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 32. ฉบับที่ 6 : 243-245.,1 มิ.ย. 2008 - 15 ก.ย. 2009