Conference

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยใช้โมเลกุลเครื่องหมายร่วมกับการผสมกลับ ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยสู่สุดยอด
NSTDA Annual Conference 2007 NAC 2007
ชาติ
16 - 18 มิถุนายน 2007
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-