Conference

Article
ผลกระทบของการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์กรในอุตสาหกรรมยานยนต์และผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดา เนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 (CIOD 2020)
Class
ชาติ
Date
1 พฤษภาคม 2020
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-