Conference

Article
การวิเคราะห์จุดที่เหมาะสมในการติดตั้งเซ็นเซอร์วัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์(H2S)และก๊าซมีเทน(CH4)บนแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมและปรับปรุงแผนฉุกเฉิน
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่10
Class
ชาติ
Date
22 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2019
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-