Conference

Article
ปัจจัยด้านลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค จังหวัดชลบรี
Conference
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4
Class
ชาติ
Date
20 กรกฎาคม 2018
Location
เมือง ลำปาง ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-