Conference

Article
เจนทริฟิเคชั่นโดยการท่องเที่ยว : ภาพสะท้อนการเมืองในพื้นที่ท่องเที่ยว
Conference
ที่ประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2561 (๊urban and Regional Planning Academic Symposium 2018) (ISBN: 9786163381088)
Class
ชาติ
Date
27 เมษายน 2018
Location
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-