Conference

Article
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินภูฏานในเส้นทางการบินกรุงเทพฯ –พาโร
Conference
การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่4
Class
ชาติ
Date
8 กรกฎาคม 2016
Location
มหาสารคาม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-