Conference

Article
การพัฒนากรอบแนวคิดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้าแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Conference
การประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 4
Class
ชาติ
Date
29 - 30 มกราคม 2015
Location
พะเยา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-