Conference

Article
การพัฒนาการเรียนรู้อย่างใคร่ครวญของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาโดยการใช้แนวจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาการศึกษางานวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์
Conference
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด.
Class
ชาติ
Date
20 สิงหาคม 2010
Location
กทม. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-