Conference

Article
แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับทำนายโครงสร้างโมเลกุลของโอลิฟินบล๊อกโคพอลิเมอร์
Conference
ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25
Class
ชาติ
Date
8 - 10 พฤศจิกายน 2015
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-