Conference

Article
แรงตึงในเอ็นไขว้หน้าจากการทำ roundhouse kick
Conference
Proceedings of 7th world congress of biomechanics
Class
นานาชาติ
Date
11 กรกฎาคม 2014
Location
อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
DOI
-
Related Link
http://wcb2014.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/Posters-Friday-KVMG.pdf

Author

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :7th world congress of biomechanics การใช้ประโยชน์ :เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาชีพระดับโลก,11 ก.ค. 2014 - 11 ก.ค. 2014