Conference

Article
การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันชีวมวลจากซังข้าวโพด ด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ในภาวะเหนือวิกฤตของเอทานอล โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา MgO-ZnO
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 21
Class
ชาติ
Date
10 - 11 พฤศจิกายน 2011
Location
สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-