Person Image

  Education

  • วท.บ. (ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  AbilityAero Solar TubeCombiningCommercial Corn Hybridshybrid varietyMaizeMelonspecific and general combining abilityการคัดเลือกการคัดเลือกแบบผสมรวมการทดสอบพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเกษตรชีวภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105ข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวสีแดงข้าวสีม่วงข้าวหอมมะลินอกฤดูถั่วลิสงถั่วลิสงขนาดเมล็ดโตทนแล้งท่อแอโร่โซลาร์นาปีนาหว่านข้าวแห้งพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมทางการค้าพันธุ์ลูกผสมเมล่อนวิธีการคัดเลือก S1~Half-sib selectionสมรรถนะการผสมสมรรถนะการผสมเฉพาะสมรรถนะการผสมเฉพาะและสมรรถนะการผสมทั่วไปสมรรถนะการผสมทั่วไปสายพันธุ์แท้สายพันธุ์แท้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์ผสมรวมแสงเทียม ระบบไฮโดรโปนิกส์อายุการเก็บเกี่ยวสั้น

  Interest

  เกษตรชีวภาพ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 2 เรื่อง (นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)