Person Image

Administration

Education

  Expertise Cloud

  biological controlnatural enemynatural plant extractPaenibacillus pabulipathologyperoxidasePlant growth promoting rhizobacteria (PGPR)PLANT-PATHOGENIC BACTERIAResistancericeSCMVSIGNALsoybeanSpordoptera lituraStemonasustainable agriculturesweet cornVarietywaxy cornXYLELLA-FASTIDIOSAกลไกการควบคุมแมลงการคงสภาพการควบคุมโดยชีววิธีการควบคุมแมลงโดยชีววิธีการจัดการแมลงศัตรูพืชการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานการจัดการศัตรูพืชอย่างยั่งยืนการชักนำให้มีภูมิต้านทานทั่วต้การชักนำให้มีภูมิต้านทานทั่วต้นพืชการปนเปื้อนของเชื้อโรคการปรับปรุงพันธุ์การผลิตข้าวโพดการผลิตพืชคุณภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำอย่างยั่งยืการผสมพันธุ์การระบาดถึงระดับเศรษฐกิจข้าวข้าวโพดข้าวโพดไร่ข้าวโพดหลังนาข้าวโพดหวานข้าวโพดหวาน เชื้อจุลินทรีย์กำจัดแมลง ความยั่งนฃยืนความหลากหลายของแมลงค้างคาวดำโครงสร้างทางพันธุกรรมจุลินทรีย์กำจัดแมลงจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ชีววิธีเชื้อแบคทีเรียปกิปักษ์เชื้อสาเหตุโรคพืชเทคโนโลยีการผลิตบาซิลัส ทรูริงเยนซิสบีทีแบคทีเรียกำจัดแมลงแบคทีเรียบริเวณรอบรากที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตพืชแบคทีเรียปฏิปักษ์แบคทีเรียปฏิปักษืแบคทีเรียร่วมอาศัยแบคทีเรียรอบรากส่งเสริมการเจริญพืชแบคทีเรียอาศัยแบบทุติยภูมิปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสประชากรผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ผักผึ้ง ชันโรง พรอพอลิสพันธุ์ต้านทานพืชต้านทานเพลี้ยอ่อนถั่วภาวะโลกร้อนมันสำปะหลังเมล็ดพันธุ์แมลงข้าวโพดแมลงพาหะแมลงศัตรูข้าวแมลงศัตรูข้าวโพดแมลงศัตรูธรรมชาติแมลงศัตรูผักแมลงศัตรูพืชแมลงหวี่ขาวย่อยสลายสารพิษรคและแมลงศัตรูพืชของถั่วเหลืองระดับเศรษฐกิจโรคข้าวโพดโรคที่สำคัญ ชลำดับนิวคลีโอไทด์ลินทรีย์ปฏิปักษ์วิจัยเพื่อการเรียนการสอนศัตรูพืชของถั่วเหลืองฝักสดเศรษฐศาสตร์ข้าวโพดสักสารสกัดค้างคาวดำสารสกัดธรรมชาติสารสกัดพืชสารสกัดหนอนตายหยากสูตรจุลินทรีย์หนอนเจาะฝักข้าวโพดหนอนตายหยากหนอนใยผักหิ่งห้อยบกอาหารปลอดภัย

  Interest


  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 16 เรื่อง (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  แสดงความคิดเห็น

  (0)