Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2539
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2543
  • Ph.D.(Bioscience), Hokkaido University, JAPAN, 2549

  Expertise Cloud

   Detergent Diffusion Heavy metal Lead (II) Regeneration Rhizopus arrhizusacidAdsorption kineticsAzoreductaseBatchBiomaterial SciencebiosorptionBrevibacillus laterosporusBrilliant Black BNBurkholderia glumaeChitosanDermacoccus abyssiDye reductionencapsulationEnvironmental MicrobiologyFood MicrobiologyFungalfungal beadsFungal biosorptionimmobilised fungal beadsImmobilizationisothermIsotherm modelKinetic modelKinetics modelingLeadlead: biosorptionMariana TrenchMethyl orangemodelnonylphenolPb2+ biosorptionreactive dyeReactive dyesRecycle packed-bed reactorRhizopus arrhizustextile dyetextile dyestextile wastewatertreatmentwastewaterการขจัดสีการดูดซับการดูดซับทางชีวภาพการดูดซับทางชีวภาพ (biosorption), สีย้อมการตรึงการตรึง (immobilization)คอลัมน์แพ็กเบดไคโตซานจลนพลศาสตร์นอนิลฟีนอลน้ำทิ้งน้ำเสียบูร์คอลเดอเรีย กลูแม decolorizationเบรวิบาซิลัส เลทเทอโลสปอรัสฟังไจ (fungi)มวลชีวภาพราเม็ดราขาว-ไคโตซานระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอสบีอาร์โรงงานฟอกย้อมไรโซปัสสีไดเรกต์ (direct dye)สีย้อมผ้าสีรีแอกทีฟสีรีแอกทีฟ (reactive dye)สีรีแอคทีฟเอสบีอาร์ไอโซเทอม

  Interest

  Environmental Microbiology, Biomaterial Science, Food Microbiology

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2552 - ม.ค. 2553 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Characterization of a new oxygen-insensitive azoreductase from Brevibacillus laterosporus TISTR1911: Toward dye decolorization using a packed-bed metal affinity reactorLang W., Sirisansaneeyakul S., Ngiwsara L., Mendes S., Martins L., Okuyama M., Kimura A.2013Bioresource Technology
  150,pp. 298-306
  38
  2Biosorption of nonylphenol on dead biomass of Rhizopus arrhizus encapsulated in chitosan beadsLang W., Dejma C., Sirisansaneeyakul S., Sakairi N.2009Bioresource Technology
  100(23),pp. 5616-5623
  36
  3A novel mechanism for the promotion of quercetin glycoside absorption by megalo α-1,6-glucosaccharide in the rat small intestineShinoki A., Lang W., Thawornkuno C., Kang H., Kumagai Y., Okuyama M., Mori H., Kimura A., Ishizuka S., Hara H.2013Food Chemistry
  136(2),pp. 293-296
  27
  4Biodecolorization of a food azo dye by the deep sea Dermacoccus abyssi MT1.1T strain from the Mariana TrenchLang W., Sirisansaneeyakul S., Martins L., Ngiwsara L., Sakairi N., Pathom-aree W., Okuyama M., Mori H., Kimura A.2014Journal of Environmental Management
  132,pp. 155-164
  13
  5Novel dextranase catalyzing cycloisomaltooligosaccharide formation and identification of catalytic amino acids and their functions using chemical rescue approachKim Y.M., Kiso Y., Muraki T., Kang M.S., Nakai H., Saburi W., Lang W., Kang H.K., Okuyama M., Mori H., Suzuki R., Funane K., Suzuki N., Momma M., Fujimoto Z., Oguma T., Kobayashi M., Kim D., Kimura A.2012Journal of Biological Chemistry
  287(24),pp. 19927-19935
  13
  6The Delay in the Development of Experimental Colitis from Isomaltosyloligosaccharides in Rats Is Dependent on the Degree of PolymerizationIwaya H., Lee J.S., Yamagishi S., Shinoki A., Lang W., Thawornkuno C., Kang H.K., Kumagai Y., Suzuki S., Kitamura S., Hara H., Okuyama M., Mori H., Kimura A., Ishizuka S.2012PLoS ONE
  7(11)
  12
  7Preparation and characterization of polymeric host molecules, β-cyclodextrin linked chitosan derivatives having different linkersBuranaboripan W., Lang W., Motomura E., Sakairi N.2014International Journal of Biological Macromolecules
  69,pp. 27-34
  10
  8Different molecular complexity of linear-isomaltomegalosaccharides and β-cyclodextrin on enhancing solubility of azo dye ethyl red: Towards dye biodegradationLang W., Kumagai Y., Sadahiro J., Maneesan J., Okuyama M., Mori H., Sakairi N., Kimura A.2014Bioresource Technology
  169,pp. 518-524
  10
  9Biosorption of lead from acid solution using chitosan as a supporting material for spore forming-fungal biomass encapsulationLang W., Lang W., Buranaboripan W., Buranaboripan W., Wongchawalit J., Parakulsuksatid P., Vanichsriratana W., Sakairi N., Pathom-aree W., Sirisansaneeyakul S.2013International Journal of Environmental Science and Technology
  10(3),pp. 579-590
  10
  10Megalo-type α-1,6-glucosaccharides induce production of tumor necrosis factor α in primary macrophages via toll-like receptor 4 signalingJoe G., Andoh M., Shinoki A., Lang W., Kumagai Y., Sadahiro J., Okuyama M., Kimura A., Shimizu H., Hara H., Ishizuka S.2016Biomedical Research (Japan)
  37(3),pp. 179-186
  4
  11Molecular insight into regioselectivity of transfructosylation catalyzed by GH68 levansucrase and β-fructofuranosidaseOkuyama M., Serizawa R., Tanuma M., Kikuchi A., Sadahiro J., Tagami T., Lang W., Kimura A.2021Journal of Biological Chemistry
  296
  4
  12A practical approach to producing isomaltomegalosaccharide using dextran dextrinase from Gluconobacter oxydans ATCC 11894Lang W., Kumagai Y., Sadahiro J., Saburi W., Sarnthima R., Tagami T., Okuyama M., Mori H., Sakairi N., Kim D., Kimura A.2022Applied Microbiology and Biotechnology
  106(2),pp. 689-698
  2
  13Structural insights reveal the second base catalyst of isomaltose glucohydrolaseTagami T., Chen M., Furunaga Y., Kikuchi A., Sadahiro J., Lang W., Okuyama M., Tanaka Y., Tanaka Y., Iwasaki T., Yao M., Kimura A.2022FEBS Journal
  289(4),pp. 1118-1134
  0
  14Characterization of an Unknown Region Linked to the Glycoside Hydrolase Family 17 β-1,3-Glucanase of Vibrio vulnificus Reveals a Novel Glucan-Binding DomainKumagai Y., Kishimura H., Lang W., Tagami T., Okuyama M., Kimura A.2022Marine Drugs
  20(4)
  0
  15Physicochemical functionality of chimeric isomaltomegalosaccharides with α-(1 → 4)-glucosidic segments of various lengthsLang W., Kumagai Y., Habu S., Sadahiro J., Tagami T., Okuyama M., Kitamura S., Sakairi N., Kimura A.2022Carbohydrate Polymers
  291
  0
  16Biosorption of local textile dyes onto acid-tolerant macro-beads of Chitosan-immobilized Rhizopus arrhizus biomassLang W., Lang W., Buakaew P., Buranaporipan W., Wongchawalit J., Sakairi N., Vanichsriratana W., Sirisansaneeyakul S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(1),pp. 101-114
  0