ผลงานสายวิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2021

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของสายวิชาวิทยาศาสตร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสายวิชาวิทยาศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 11
2021 inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Production of Bacterial Cellulose from Food Industrial Waste and itsApplication on Natural Rubber", Key Engineering Materials, ปีที่ 877, ฉบับที่ -, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 40-45
2021 exChutimun Krataitong, exKitima Srichai, inดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, รองศาสตราจารย์, "Structural and optical properties of undoped and antimony-doped lead telluride thin films", Materials Letters, ปีที่ 285, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 129085-1-129085-4
2021 inดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Modified Silica Fume and Cellulose Fiber Used as Fillers onProperties of Antivibration Rubber", Key Engineering Materials, ปีที่ 877, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 34-39
2021 exKoonchira Buaban, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exThongchai Taechowisan, exWaya S. Phutdhawong, "Synthesis and Investigation of Tetrahydro-?-carboline Derivatives as Inhibitors of Plant Pathogenic Fungi", Molecules, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 1-13
2021 inดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, อาจารย์, exEui-Joon Kil, inดร.สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYeonhwa Jo, exHoseong Choi, exWon Kyong Cho, exSukchan Lee, "De Novo Transcriptome Assembly of Two Microsorum Fern Species Identifies Enzymes Required for Two Upstream Pathways of Phytoecdysteroids", International Journal of Molecular Sciences, ปีที่ 22, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 1-22
2021 exJarinya Sittiwong, exAnittha Prasertsab , exSininat Boonmark, exWatinee Nunthakitgoson, inดร.เปมิกา ศรีฟ้า, อาจารย์, inนายธนา ไม้หอม, อาจารย์, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, "Theoretical insights into furfural reduction to furfuryl alcohol via thecatalytic hydrogen transfer reaction catalyzed by cations exchangedzirconium-containing zeolites", Molecular Catalysis, ปีที่ 504, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า 11147
2021 exSawitree Wongrerkdee, exMantarat Ritruksa, exSaisunee Phattum, exKhathawut Lohawet, exAnusit Kaewprajak, exPisist Kumnorkaew, inดร.สุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "PEDOT:PSS Film Preparation and Characterization Using Convective Deposition System Controlled by Arduino Microcontroller for Organic Photovoltaic Application", Engineering Journal, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2021, หน้า 335-341
2021 exJarinya Sittiwong, exSininat Boonmark, exWatinee Nunthakitgoson, inนายธนา ไม้หอม, อาจารย์, exChularat Wattanakit, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, "Density Functional Investigation of the Conversion of Furfural to Furfuryl Alcohol by Reaction with i?Propanol over UiO-66 Metal?Organic Framework", Inorganic Chemistry, ปีที่ 60, ฉบับที่ 7, มีนาคม 2021, หน้า 4860-4868
2021 exDr. Penkhae Thamsenanupap, exAssist.Prof.Dr.Kriengkrai Seetapan, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "Caddisflies (Trichoptera, Insecta) as Bioindicator of Water Quality Assessment in aSmall Stream in Northern Thailand", Sains Malaysiana, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 655-665
2021 inดร.สุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิมลฑล ม่วงศรีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPichitchai Pimpang, exKritsada Hongsith, exSupab Choopun, "Linking bridge improvement of ZnO/N719 interfaces via ammonia treatment for efficiency enhancement of dye-sensitized solar cell", Surfaces and Interfaces, ปีที่ 23, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021 - เมษายน 2011, หน้า 100991-1-7
2021 exนางสาวสุนิสา ใจเที่ยง, inดร.กนกกร สินมา, อาจารย์, inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Arbuscular mycorrhiza fungi applications and rock phosphate fertilizers enhance available phosphorus in soil and promote plant immunity in robusta coffee", Soil Science and Plant Nutrition, ปีที่ 67, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 97-101
Publish Year National Journal 3
2021 inดร.อินทิรา ขูดแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเบญจมาศ ทุ่งเกษม, "ผลของวิธีการให้สารและความเข้มข้นของสารละลายซูโครสต่อการเจริญเติบโตและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของต้นอ่อนทานตะวัน", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 561-571
2021 exชาญชัย รุผักชี, inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การให้ปุ๋ยสังกะสีทางใบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวที่ปลูกในชุดดินนครปฐม", แก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1 (พิเศษ), มกราคม 2021, หน้า 901-905
2021 exสายชล สุขญาณกิจ, exโสภิดา จิวประเสริฐ, exวุฒิพงษ์ แปงใจ, inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์สองชนิดต่อผลผลิตข้าวหอมปทุม และสมบัติดิน", แก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 37-48

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสายวิชาวิทยาศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020182017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=30&SectionID=02]