ผลงานศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ปี 2008

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

0

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (0 คน)
ในศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (0 คน)
ในศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Year:

<< 2008 >>
Publish Year National Journal 1
2008 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปรีดามน คำวชิรพิทักษ์, exInocencio E. Buot, Jr, "Species Composition of Mangrove Ecosystem in Ranong, Thailand", The Thailand National History Museum Journal, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 51-58

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามันต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 2007 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=84&SectionID=30]