ผลงานกองกิจการนิสิต ปี 2012

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของกองกิจการนิสิต

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในกองกิจการนิสิตต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 200920072006 >>

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในกองกิจการนิสิตต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20122006 >>
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, exสิรินภา ช่วงโอภาส, inดร.จิรวัฒน์ วีรังกร, inนางวันทนีย์ พึ่งแสง, inนายสุขุม โชติช่วงมณีรัตน์, "การตอบสนองของข้าวโพดและสมบัติบางประการของดินที่ได้รับผลกระทบจากเชื้ออะโซสไปริลลัม ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี", การประชุมวิชาการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 , 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=20&SectionID=04]