ผลงานฝ่ายสารสนเทศ ปี 2008

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

0

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของฝ่ายสารสนเทศ

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายสารสนเทศต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 200820072005 >>
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, inนางสาวถิรนันท์ ดำรงค์สอน, "Rice Ontology for QA System", Workshop on Knowledge models for rice. , 13 - 16 กุมภาพันธ์ 2008, Kanpur สาธารณรัฐอินเดีย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=14&SectionID=10]