การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2019

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

2

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 3
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาวิธีการตรวจโรค IBR และ BVD ด้วยวิธี Virus neutralization ,25 ก.พ. 2019 - 25 มี.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาและวิจัยการตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมและสุขภาพสีตว์ แหล่งทุน :หน่วยงานรัฐ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช,1 พ.ย. 2019 - 31 ธ.ค. 2020
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาวิธีการตรวจโรค IBR และ BVD ด้วยวิธี Virus neutralization ,25 ก.พ. 2019 - 25 มี.ค. 2019

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20142011200920082005 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202018 >>