การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาการบัญชี ปี 2013

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาการบัญชี

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013201220112007 >>
Year Academic 7
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01130497 ชื่อวิชา Seminar,4 พ.ย. 2013 - 7 มึ.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01130591 ชื่อวิชา Research Methods in Accounting,1 ธ.ค. 2013 - 1 ธ.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01130497 ชื่อวิชา Seminar,4 พ.ย. 2013 - 7 มึ.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01130591 ชื่อวิชา Research Methods in Accounting,1 ธ.ค. 2013 - 1 ธ.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01130497 ชื่อวิชา Seminar,4 พ.ย. 2013 - 7 มึ.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01130497 ชื่อวิชา Seminar,4 พ.ย. 2013 - 7 มึ.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01130591 ชื่อวิชา Research Methods in Accounting,1 ธ.ค. 2013 - 1 ธ.ค. 2013