การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2019

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 7
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01418562 ชื่อวิชา Machine Learning,14 ส.ค. 2019 - 26 ส.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01418562 ชื่อวิชา Machine Learning,14 ส.ค. 2019 - 28 ต.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01418562 ชื่อวิชา Machine Learning,20 ส.ค. 2019 - 22 ส.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01418562 ชื่อวิชา Machine Learning,22 ก.ค. 2019 - 29 ส.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01418562 ชื่อวิชา Machine Learning,13 ส.ค. 2019 - 22 ส.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01418562 ชื่อวิชา Machine Learning,13 ส.ค. 2019 - 20 ส.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01418562 ชื่อวิชา Machine Learning,15 ก.ค. 2019 - 23 ส.ค. 2019

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152011201020092006 >>