รางวัลสายวิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2015

88

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

94

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

65

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

7

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มรางวัลสายวิชาวิทยาศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 5
2015 inนายธนา ไม้หอม, อาจารย์,"Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2014", , สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, Jan 21 2015
2015 inดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, รองศาสตราจารย์,"เงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2557 ", ฟิสิกส์, มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย, Mar 9 2015
2015 inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"เกียรติบัตรการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย วิทยาเขตกำแพงแสน พ.ศ. 2558", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Jun 30 2015
2015 inดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ การใช้ประโยชน์ และการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2558 ", , คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, Mar 25 2015
2015 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์,"นักวิจัยดีเด่นด้านบริการวิชาการในรอบ 36 ปี", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Nov 12 2015

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2015 inดร.ปิยะมาศ ศรีรัตน์, อาจารย์,"In Vitro Propagation of Curcuma longa L. by Using SemiSolid and Liquid Culture Systems", การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น, ด้าน ฮอร์โมนพืช, ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, Sep 4 2015
2015 inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์,"The Effects of Calcium Silicate on Density of Trichomes in Field Corn", 1st Prize Poster presentation award, , The 2rd International Symposium on Agriculture Technology (ISAT2015)"Global Ggriculture trend in Sustainability", Jul 3 2015