รางวัลภาควิชาพยาธิวิทยา ปี 2019

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

2

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มรางวัลภาควิชาพยาธิวิทยา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192016201220092007 >>
Publish Year Honor Award 2
2019 inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"หน่วยงานต้นแบบในการปกป้องคุ้มครองสัตว์", , สภานิติบัญญํติแห่งชาติ, May 2 2019
2019 inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ใบประกาศเกียรติคุณแสดงความขอบคุณโดยอำเภอปากพลี", , อำเภอปากพลี จ.นครนายก, May 17 2019

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201620142012 >>