รางวัลสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน ปี 2016

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

3

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มรางวัลสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201620112010 >>
Publish Year Conference Award 1
2016 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางกัลยาณี สุวิทวัส,inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์,"Appropriate Forchlorfenuron Application on 'Khai' Banana Fruit Enlargement", รางวัลชมเชยการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ , สาขาไม้ผลไม้ยืนต้น, ม.สงขลานครินทร์ , Nov 10 2016