คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
25 51 7.210 67.852
76 75.062
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 0 1 0 15 ---
16 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
1 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
19 35 14 47 0 0 0 0 0 0 25 3 3
140 6

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount
หน่วยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษกิจ (EAD)506616.15086.702
Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
หน่วยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษกิจ (EAD)00104---
Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount
หน่วยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษกิจ (EAD)-00.00

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
หน่วยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษกิจ (EAD)296260600000004800

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
หน่วยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษกิจ-ผศ.สุขกฤชนิมิตรกุล

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. สุขกฤช นิมิตรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Email: ffisskn@ku.ac.th
โทร. -
หน่วยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษกิจ (EAD)
Member: 5 (Int: 5 Nisit: 0 Ext: 0)

Member Performance

นาย ลิขิต ชูชิต, นักวิชาการประมง ขำนาญการพิเศษ
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)
สายสัมพันธ์:
สมาชิกหน่วยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษกิจ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
31
+ Univ. Project
22
- Leader
8
- Co-
7
- Ads.
7
+ Ext. Project
9
- Leader
2
- Co-
4
- Ads.
3
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.382
+ Univ. Project
5.550
- Leader
1.850
- Co-
1.850
- Ads.
1.850
+ Ext. Project
1.832
- Leader
1.659
- Co-
0.110
- Ads.
0.063
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
16
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย อัมพร บัวที, นักวิชาการประมง
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)
สายสัมพันธ์:
สมาชิกหน่วยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษกิจ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
10
- Leader
5
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.470
+ Univ. Project
1.460
- Leader
0.730
- Co-
0.730
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.010
- Leader
0.000
- Co-
0.010
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย เทพบุตร เวชกามา, พนักงานประมง
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
1
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.155
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.155
- Leader
0.050
- Co-
0.105
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
5
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, นักวิชาการประมง ขำนาญการพิเศษ
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)
สายสัมพันธ์:
สมาชิกหน่วยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษกิจ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
37
+ Univ. Project
10
- Leader
4
- Co-
4
- Ads.
2
+ Ext. Project
27
- Leader
17
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
32.225
+ Univ. Project
7.700
- Leader
2.800
- Co-
2.800
- Ads.
2.100
+ Ext. Project
24.525
- Leader
6.467
- Co-
18.058
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
24
- International
24
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
44
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
24
+ Univ. Project
9
- Leader
4
- Co-
4
- Ads.
1
+ Ext. Project
15
- Leader
4
- Co-
11
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
21.978
+ Univ. Project
2.560
- Leader
1.110
- Co-
1.110
- Ads.
0.340
+ Ext. Project
19.418
- Leader
1.006
- Co-
18.412
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว วาสนา อากรรัตน์, นักวิชาการประมง
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)
สายสัมพันธ์:
สมาชิกหน่วยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษกิจ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
23
+ Univ. Project
6
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
17
- Leader
5
- Co-
12
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
13.995
+ Univ. Project
1.440
- Leader
0.720
- Co-
0.720
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
12.555
- Leader
0.349
- Co-
12.206
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
22
- International
22
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
32
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุขกฤช นิมิตรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าหน่วยหน่วยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษกิจ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
14
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
12
- Leader
6
- Co-
5
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
47.780
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
47.780
- Leader
26.968
- Co-
20.762
- Ads.
0.050
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย อนุรักษ์ สุขดารา, นักวิชาการประมง
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.697
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.697
- Leader
0.000
- Co-
1.697
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0