Search Result of "Lipoproteain"

About 2 results
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การสร้างและการแสดงออกของโปรตีนลูกผสมของไลโปโปรตีนและโปรตีนของเชื้อเลปโตสไปราเพื่อศึกษาโอกาสเป็นวัคซีนหน่วยย่อยในการป้องกันโรคเลปโตสไปรา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนุช พึ่งโพธิ์สภ (โชติช่วง)

Img

Researcher

นาง นุช พึ่งโพธิ์สภ (โชติช่วง)

ที่ทำงาน:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

Resume