Search Result of "Incompatibilism"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. ธเนศ ปานหัวไผ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พุทธปรัชญาเถรวาท, ตรรกศาสตร์, ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์, พุทธจริยศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. วิทยา ศักยาภินันท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปรัชญามาร์กซ์ , พุทธศาสนา , พุทธปรัชญา, ตรรกวิทยา , ศาสนาฮินดู

Resume