Search Result of "ผีเสื้อถุงทอง"

About 8 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลของชนิดพืชอาหารต่อการเติบโตและความสมบูรณ์ของผีเสื้อถุงทองธรรมดา (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สราวุธ คลอวุฒิมันตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่27 ผีเสื้อถุงทอง

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่27 ผีเสื้อถุงทอง
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: _VefDAMnIiI
Updated: 2012-11-16T12:04:04.000Z
Duration: 345 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่78 ผีเสื้อถุงทอง

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่78 ผีเสื้อถุงทอง
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: jDKDNX2Q_NA
Updated: 2012-11-16T16:51:35.000Z
Duration: 338 seconds


Img

ที่มา:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

หัวเรื่อง:การศึกษาผลของชนิดพืชอาหารต่อการเติบโตและความสมบูรณ์ของผีเสื้อถุงทองธรรมดา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สราวุธ คลอวุฒิมันตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

กระเช้าสีดา พืชสำคัญของหนอนผีเสื้ออนุรักษ์ (2010)

ผู้แต่ง:ImgMr.Wichai Sorapongpaisal, ImgMr.Paradorn Dokchan,

วารสาร:

Img

Researcher

ดร. สราวุธ คลอวุฒิมันตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย ภราดร ดอกจันทร์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม (ภาควิชากีฏวิทยา) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานแมลง Insect Taxonomy

Resume

Img

Researcher

นาย วิชัย สรพงษ์ไพศาล

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม (ภาควิชากีฏวิทยา) คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume