Journal

แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารกับความไว้วางใจที่มีต่อคู่สมรสในเขตกรุงเทพมหานคร
วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ISSN: 16867440)
6
2
53-68
กรกฎาคม - ธันวาคม 2009
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459454 ชื่อวิชา Psychology of Communication & Persuasion,3 มิ.ย. 2013 - 4 ต.ค. 2013