Journal

ผลของการปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวพุทธศาสตร์เพื่อลดความโกรธและพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
24
3
89-100
กันยายน - ธันวาคม 2009
ชาติ
-
-
-
-