Journal

ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรภาคใต้ของประเทศไทย
Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์) (ISSN: 01258370)
30
3
260-268
กันยายน - ธันวาคม 2009
นานาชาติ
-
-
-
-