Journal

อิทธิพลของต้นทุนทางจิตวิทยา การสนับสนุนจากองค์การ และความไว้วางใจในหัวหน้างานที่มีต่อความยึดมั่นผูกพัน ในงานของผู้จัดการสถานีบริการน้ำมันประจำสาขาบริษัทปิโตรเลียมแห่งหนึ่ง
วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ (ISSN: 2586923X)
10
9
1-8
กันยายน 2023
ชาติ
-
Article
-
-