Journal

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการวางแผนโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนสำหรับการผลิตกล้วยน้ำว้าด้วยแบบจำลองกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม
วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน (ISSN: 28221265)
11
1
21-31
มกราคม - มิถุนายน 2023
ชาติ
-
Article
-
-