Journal

การเลือกรูปแบบการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าแฝด เพื่อให้ได้ต้นทุนต่ำสุด โดยใช้แบบจำลองกำหนดการที่ไม่ใช่เชิงเส้น
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ISSN: 0857684X)
33
2
413-423
เมษายน - มิถุนายน 2023
ชาติ
-
Article
-
-