Journal

Article
ผลกระทบของการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีผลต่อมูลค่ากิจการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ SETCLMV
Journal
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ (ISSN: 25397281)
Volume
15
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2022
Page
84-94
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-