Journal

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดการแพทย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ISSN: 22288031)
4
2
45-57
มีนาคม - เมษายน 2022
ชาติ
-
-
-
-