Journal

ลักษณะภาษาและเนื้อหาในแฮชแท็กสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ในสื่อออนไลน์ทวิตเตอร์
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน (ISSN: 26512114)
12
2
40-60
กรกฎาคม - ธันวาคม 2021
ชาติ
-
-
-
-