Journal

Article
“บ้านกับความสมบูรณ์พร้อมของการใช้ชีวิต”: ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
Journal
วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ (ISSN: 26730502)
Volume
27
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2020
Page
387-415
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-