Journal

“บ้านกับความสมบูรณ์พร้อมของการใช้ชีวิต”: ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ (ISSN: 26730502)
27
2
387-415
กรกฎาคม - ธันวาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-