Journal

Article
ความไว้วางใจในหัวหน้างาน ความยึดมั่นผูกพันในงานพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน
Journal
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISSN: 01252860)
Volume
44
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2018
Page
249-273
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-