Journal

การศึกษาการทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับและแนวทางการอนุรักษ์แมลงทับในอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (ISSN: 01258850)
36
2
91-100
พฤษภาคม - สิงหาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-