Journal

Article
การศึกษาการทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับและแนวทางการอนุรักษ์แมลงทับในอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
Journal
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (ISSN: 01258850)
Volume
36
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2019
Page
91-100
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-