Journal

Article
กลวิธีการใช้ศัพท์ในบทวิจารณ์อาหารของแฟนเพจ Starvingtime เรื่องกินเรื่องใหญ่
Journal
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ISSN: 26300834)
Volume
1
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2018
Page
8-22
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-