Journal

ผลของการอบอุ่นร่างกายโดยการใส่เสื้อถ่วงน้ำหนักที่มีต่อพลัง ความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวของผู้เล่นสำรองในกีฬาฟุตบอล
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ (ISSN: 01252674)
43
1
196-204
มกราคม - มิถุนายน 2017
ชาติ
-
-
-
-