Journal

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคติดต่อของผู้ดูแลเด็กระหว่างรูปแบบการสอนรายบุคคลด้วยหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษากับรูปแบบการสอนแบบบรรยายกลุ่มใหญ่
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น (ISSN: 08588899)
24
1
91-104
มกราคม - เมษายน 2017
ชาติ
-
-
-
-