Journal

บนเส้นทางสายน ้านมแม่: อัตลักษณ์ของแม่ท้างานยุคใหม่กับความยากล้าบากในความเป็นแม
วารสารวิจัยสังคม ของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ISSN: 08579180)
39
1
1-37
มกราคม - มิถุนายน 2016
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

เส้นทางสายน้ำนมแม่: ประสบการณ์การต่อสู้ของแม่ทำงานยุคใหม่เพื่อแลกกับการได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01460329 ชื่อวิชา Sociology of Health,8 ส.ค. 2016 - 17 ธ.ค. 2016
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว การใช้ประโยชน์ :เป็นข้อมูลพื้นฐานด้านนโยบายเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่,7 เม.ย. 2016 - 7 ก.พ. 2017
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คลินิกนมแม่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่, สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ การใช้ประโยชน์ :การส่งมอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และคู่มือประสบการณ์แม่ทำงานที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อเผยแพร่ให้กับแม่ทำงานและผู้สนใจนำไปใช้ประโยชน์ และเป็นข้อมูลสำหรับเตจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเลีี้ยงลูกด้วยนมแม่,2 ม.ค. 2017 - 7 ก.พ. 2017