Journal

Article
ผลของการเก็บรักษามะพร้าวน้ำหหอมทั้งทะลายที่อุณหภูมิและระยะเวลาต่างกันต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำมะพร้าว (Cocos nuifera L.) เพื่อการบริโภค
Journal
วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
46
Issue
3/1(พิเศษ)
Year
กันยายน - ธันวาคม 2015
Page
260-263
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-