Journal

Article
การศึกษากลวิธีการตั้งชื่อและเนื้อหาวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Journal
วารสารภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย (ISSN: 00000000)
Volume
6
Issue
11
Year
มิถุนายน - พฤศจิกายน 2012
Page
75-90
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
http://www.ku.ac.th/newdesign/content.php?id=14