Journal

ความต้องการ ความรู้สึกต่อคุณค่าในตนเอง และผลกระทบทางด้านสุขภาวะของเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
Medimon
2004
S.r.l.
317-321
กรกฎาคม 2004
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01460447 ชื่อวิชา Introduction to Social Work,4 พ.ย. 2007 - 7 มี.ค. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์สาธารณสุข 41 เขตคลองเตย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมสัมมนา อสส,25 ก.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาสถานการณเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์: การพัฒนาเครือข่ายและความมั่นคงของเด็ก แหล่งทุน :คณะกรรมการการอุดมศึกษา,1 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009