โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2011 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบประกันคุณภาพการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลเขตร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบประกันคุณภาพการผลิตกิ่งพันธุ์ ไม้ผลเขตร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบประกันคุณภาพการผลิตส่วนขยายพันธุ์พืชเพื่อรองรับการผลิตมาตรฐานสากล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบประกันคุณภาพการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลเขตร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบประกันคุณภาพการผลิตส่วนขยายพันธุ์พืชเพื่อรองรับการผลิตมาตรฐานสากล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2011 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบประกันคุณภาพการผลิตส่วนขยายพันธุ์พืชเพื่อรองรับการผลิตมาตรฐานสากล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2010 การปลูกและการผลิตมะนาวนอกฤดู ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0